Nhận bài dự thi

Tác giả gửi ảnh, videoclip dự cuộc thi và triển lãm lên địa chỉ của Ban Công tác hội viên & Sáng tác - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Email: bancongtachoivienls@gmail.com

Điện thoại: 02053.814.624 hoặc 0168.9929.109