Cơ cấu giải thưởng

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Giải thưởng cho ảnh riêng, videoclip riêng. Cơ cấu như nhau)

1. Giai đoạn I

a) Giải do Ban Giám khảo chấm chọn

- 01 giải Nhất trị giá 8.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng; Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

b) Giải do độc giả bình chọn

01 giải cho tác phẩm có tổng lượt độc giả bình chọn nhiều nhất (hiện vật trị giá 1.000.000 đồng), Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, Voucher (Phiếu ưu đãi giảm giá) của Nhà hàng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn cho 08 người.

(Tổng số 33 triệu đồng tiền giải thưởng cho giải ảnh; 33 triệu đồng tiền giải thưởng cho giải videoclip. Tổng số tiền thưởng giai đoạn I là 66 triệu đồng).

2. Giai đoạn II

a) Giải do Ban Giám khảo chấm chọn

- 01 giải Nhất trị giá 8.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng; Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

b) Giải do độc giả bình chọn

01 giải cho tác phẩm có tổng lượt độc giả bình chọn nhiều nhất (hiện vật trị giá 1.000.000 đồng), Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, Voucher (Phiếu ưu đãi giảm giá) của Nhà hàng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn cho 08 người.

(Tổng số 33 triệu đồng tiền giải thưởng cho giải ảnh; 33 triệu đồng tiền giải thưởng cho giải videoclip. Tổng số tiền thưởng giai đoạn II là 66 triệu đồng).

3. Giải Chung cuộc

a) Giải do Ban Giám khảo chấm chọn

- 01 giải Nhất trị giá 15.000.000 đồng, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 11 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

b) Giải do độc giả bình chọn

01 giải cho tác phẩm có tổng lượt độc giả bình chọn nhiều nhất (hiện vật trị giá 2.000.000 đồng), Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, Voucher (Phiếu ưu đãi giảm giá) của Nhà hàng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn cho 08 người.

(Tổng số 77 triệu đồng tiền giải thưởng cho giải ảnh, 77 triệu đồng tiền giải thưởng cho giải videoclip. Tổng số tiền giải thưởng Chung cuộc là 154 triệu đồng. Tổng tiền thưởng toàn giải là 286 triệu đồng).